>> นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมงานวันรำลึกความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
>> นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ
พระทอง พระเทียม ที่วัดโพธิ์ศรี และพระติ้ว พระเทียม ที่วัดโอกาส ในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

>> นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้แต่งตั้งรองนายก
เทศมนตรีเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานเทศบาล 2 ท่านคือ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา และนายณัฐพร ปิ่นประภา

ขุ้อมูลประชากรในเขตเทศบาล ณ สิงหาคม 2555
รวมทั้งหมด   26,629  คน  ชาย   12,621  คน  หญิง  14,008  คน  จำนวนครัวเรือน  12,535  หลัง
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามเด็กเล่น ติดตั้งประจำสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งแผ่นพื้นสนามฟุตซอลสำเร็จรูป และสนามเด็กเล่นกลางแจ้งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์และครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
4.สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
5.สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนทัศนปทุมช่วงหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
6.สอบราคาจ้างป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 10 จุด (ดาวน์โหลดเอกสาร)
7.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) จำนวน 5 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองนครพนม  0-4251-2005
เบอร์แฟกซ์ (Fax) 042-516159

สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง 
ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  โทร.042- 515312 เปิดให้ชมทุกวัน ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ลดค่าเข้าชมครึ่งราคา
ตลาดอินโดจีน
ถนนสุนทรวิจิตร จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าอินโดจีนทุกชนิด
ร่องเรือสำราญชมวิวแม่น้ำโขง
ท่าเรือจอดรับนักท่องเที่ยวที่หน้าตลาดอินโดจีน ค่าบริการคนละ 50 บาท
ไหว้พระุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
วัดโอกาส (พระติ้ว-พระเทียม) วัดโพธิ์ศรี (พระทอง-พระเทียม) วัดมหาธาตุ
(พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์)ุ  วัดศรีเทพ (หลวงปู่จันทร์)
ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่โรงแรมวีไอพีถึงหอนาฬิกา เวียดนามอนุสรณ์ ชมบ้านเก่าริมโขง สถาปัตยกรรม 100 ปี และที่นี่เคยเป็นแหล่งย่านการค้าที่เจริิญที่สุด
ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ลานกันเกรา
เป็นสถานที่รับอรุณตอนเช้า      ตอนเย็นจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกาย เป็นจุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดทั้งตอนเช้า และเย็น
วัดนักบุญอันนา
หนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อน
หน้าเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
 • นายกเทศมนตรี   ต่อ
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ
 • ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ต่อ
 • รองปลัดเทศบาล (นางสาวกัญญพัชร) ต่อ
 • รองปลัดเทศบาล (นายไพโรจน์) ต่อ
 • สำนักปลัดเทศบาล ต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน ต่อ
 • กองคลัง ต่อ
 • กองการศึกษา ต่อ
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม ต่อ
 • กองช่าง ต่อ
 • กองช่างสุขาภิบาล ต่อ
 • กองสวัสดิการสังคม ต่อ
 • งานทะเบียนราษฎร ต่อ
 • งานพัสดุ ต่อ
 • งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ
 • งานป้องกันฯ ต่อ 132
 • ศูนย์วิทยุสื่อสาร (โคตรบูรณ์)  ต่อ
  เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน
 • กองวิชาการและแผนงาน 0-4252-0026
 • กองคลัง 0-4251-2194
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองช่าง
 • กองช่างสุขาภิบาล
 • ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล (โคตรบูรณ์) 0-4251-1444, 199
 • พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมือง (กองการศึกษา)
 • สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 0-4251-1093
Tuesday, July 29, 2014 6:05 PM

webmaster@nkp-city.com


สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 ติดต่อ webmaster
089-5002611